Играй
и спечели

над 200
страхотни
награди!

Декларация за Лични данни

Във връзка с участието ми в играта на ElectraWorks Europe Limited,  вписано в Търговския регистър на Малта под номер C 92636 („Дружеството“) на основание и по смисъла на §1, т. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR – „Регламента“), декларирам съгласието си личните ми данни, предоставени от моя страна за участие в играта, да бъдат събирани и обработвани от страна на Дружеството в качеството на организатор на играта.
2. Съгласявам се предоставените от мен лични данни, а именно имена (собствено и фамилно име), телефон за връзка, електронна поща и адрес за кореспонденция да се обработват от Дружеството за следните цели:
a) участие в играта;
b) публичното ми обявяване като печеливш;
c) идентифицирането ми при доставка и/или предаване на спечелена от мен награда от участието ми в играта;
d) обработване, използване, включително предоставяне на компетентни органи на личните ми данни, в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на Дружеството.
3. С настоящото се съгласявам, че Дружеството има право да предоставя личните ми данни на трети лица, с оглед изпълнение на задълженията си по организиране и изпълнение на играта, като:
a) избраната куриерска фирма, която ще достави наградата;
b) на трети лица – подизпълнители, съдействащи за организиране и изпълнение на играта, като например: счетоводители и счетоводни предприятия; одитори и одиторски предприятия;    юристи – адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; нотариуси; рекламни и ПР агенции; дружества извършващи дейност по системно администриране на данни; лица, разработили и поддържащи онлайн платформи, ползвани от Дружеството за извършваната от него дейност.
4. С настоящото декларирам, че съм запознат за моите права, а именно:
a) Право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни съгласно изискванията на Регламента. Считам се за уведомен, че при оттегляне на съгласието ми за обработка на личните ми данни преди края на играта и промоцията, ще загубя натрупаните шансове да бъда определен като печеливш участник и ще бъда изваден от списъка с участници за теглене на наградите;
b) Право на коригиране на личните ми данни;
c) Право на достъп до личните ми данни;
d) Право на изтриване на личните ми данни. Считам се за уведомен, че при подаване на искане за изтриване на личните ми данни преди края на играта и промоцията, ще загубя натрупаните шансове да бъда определен като печеливш участник и ще бъда изваден от списъка с участници за теглене на наградите;
e) Право на ограничаване на обработването на личните ми данни;
f) Право на преносимост на личните ми данни;
g) Право на възражение срещу обработката на личните ми данни, включително възражение срещу профилиране и директен маркетинг;
h) Право да поискам от Администратора на личните ми данни да уведоми третите лица, на които е предоставил данните, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните ми данни;
i) Право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона.

За упражняване на правата си и за повече информация, може да се свържете с организаторите на  email: datarpotection@entaingroup.com

Заявка

за изтриване на личните данни