Играй
и спечели

над 200
страхотни
награди!

Онлайн игра
“Заведи приятел на финала на UEFA – Лига Европа”

Официални правила на онлайн игра


Период: От 25.11.2021 г. до 15.03.2021 г. включително.

1. Организатор: ElectraWorks Europe Limited дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър на Малта под номер C 92636, със седалище и адрес на управление  Валета VLT 1464, Пентхауз Палазо Спинола, Бизнес център, ул. „Кристофър“ № 42 
2. Изпълнител : "СПОРТАЛ.БГ” АД с ЕИК 200818004, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Изток, ул. „Николай Хайтов“ № 3

3. Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. Всеки участник трябва да има активна регистрация в платформата bwin.com. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на "СПОРТАЛ.БГ” АД, ElectraWorks Europe Limited, свързани с тях компании, както и членове на техните семейства.

4. Механизъм на играта: Играта ще се проведе с публикация на страницата на Изпълнителя - "СПОРТАЛ.БГ” АД  - bwingame.sportal.bg. Участниците се регистрират за участие, избирайки верен отговор от предложените отговори на поставен въпрос, като използват и-мейл адреса от активната си регистрация в платформата на bwin.com. 
4.1 В периода на играта ще бъдат зададени 100 въпроса.
4.2.  В играта ще бъдат задавани по един въпрос дневно.
4.3 Всеки един поставен въпрос има един верен и два неверни отговора.
5. Награди: 
5.1. 1 брой голяма награда – включва 2 броя билети за финала на UEFA – Лига Европа на 18.05.2022г. в гр. Севиля с включени полет и настаняване – предоставени от ElectraWorks Europe Limited.
5.2. 2 броя игрални конзоли Sony Playstation 5 - предоставени от ElectraWorks Europe Limited.
5.3. 50 броя тениски - предоставени от ElectraWorks Europe Limited.
5.4. 50 броя футболни топки – предоставени от ElectraWorks Europe Limited.
5.5. 100 броя ваучери, всеки на стойност 10.00 Евро под формата на безплатен залог в платформата на bwin.com. 

6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите. 
6.1. Организаторът провежда томбола, в която Печелившите се определят на случаен принцип измежду всички, които успешно са се регистрирали след верен отговор с и-мейл адреса от активната си регистрация в bwin.com. 
6.2. Томболата с печелившите ще бъде теглена, както следва на:
6.2.1. 15.03.2022г.
6.3. Печелившите участници ще бъдат обявени на страницата на "СПОРТАЛ.БГ” АД – bwingame.sportal.bg на 17.03.2022 г. 
6.4. Ще бъдат изтеглени  203 броя победители и равен брой резерви (203 броя), в случай, че печелившият не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок. 
6.5. Организаторът се задължава в срок до 3 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на посочения от тях и-мейл. 
6.6. За да получи наградата си, всеки победител се съгласява в рамките на 3 работни дни да върне отговор, като предостави следните данни: три имена, телефон за връзка и точен адрес за получаване на наградата. 
6.7. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка  от него 4 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш; 
6.8. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена, грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата; 
6.9. Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. 
6.10. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка на наградата. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена. 
7. Допустимост: Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които:
7.1. Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта;
7.2. Нямат активна регистрация в платформата bwin.com; 
7.3. Използват друг и-мейл адрес, който е различен от използваният в активната регистрация в bwin.com;
7.4. Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие;
7.5. Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси; 
7.6. Са служители на Организатора, Изпълнителя или свързани с тях компании. 

8. Ограничения на отговорността: Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за: грешни или подвеждащи данни за имейл адрес, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; форсмажорни обстоятелства и други подобни.

9. Други условия: Условията на настоящата игра са достъпни на интернет страницата на bwingame.sportal.bg 
10. Изпълнителя запазва правото си да променя настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на официалната страница на играта: https:/bwingame.sportal.bg. Изпълнителят запазва правото си изцяло да прекрати играта при възникване на основателни за това причини. С участието си в Играта и приемането на настоящите Официални правила за провеждането ѝ, участникът се счита информиран, че данните или част от данните, които предоставя, са лични данни и попадат под специалната защита на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 
11. Участникът декларира, че предоставя доброволно тези данни, за целите на Играта и е съгласен ElectraWorks Europe Limited, като Организатор на играта и администратор на лични данни да ги обработва, вкл. чрез предоставянето им на трети лица – куриерски компании, подизпълнители и/или консултанти. 
12. Цели на обработването на лични данни: 
• Провеждане на онлайн игра и определяне на печеливши участници;
• Осъществяване на връзка и уведомяване на печелившите участници за предоставяне на наградите;

12.1 Правното основание за обработването на личните данните е даденото съгласие от Участника, съгласно чл. 6, т. 1, б. „а“ от ОРЗД, който с участието си в играта декларира, че приема настоящите Официални правила на онлайн игра и се съгласява с обработването на доброволно предоставените от него лични данни. 
13. С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената на спечелилия в страницата на Изпълнителя – „СПОРТАЛ. БГ“ АД на адрес bwingame.sportal.bg. Включването на участниците в играта означава, че те са приели настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.
14. Участниците, участващи в играта разполагат с право на достъп до отнасящите се до тях лични данни, право на изтриване, коригиране, право на ограничаване на обработването, както и право на оттегляне на съгласието.
15. Личните данни на участниците, необходими за участие в играта, ще бъдат съхранявани до три месеца след приключване на съответната игра. Личните данни на печелившите в съответната игра ще бъдат съхранявани за срок от 3 години от определяне на печелившите в играта. След изтичане на този срок, личните данни ще бъдат изтрити.
16. Участници, които поискат информация по отношение на обработването, изтриването, коригирането или изменянето на техните лични данни по всяко време могат да се свържат на dataprotection@entaingroup.com
17. Всеки участник или победител в играта има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по електронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/.

Заявка

за изтриване на личните данни